Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

emilyy
20:44
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
emilyy
20:44
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaolakocie olakocie
emilyy
20:42
2014 9de5 500
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viadaises daises
emilyy
20:42
0464 0222
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
emilyy
20:42
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty

August 01 2017

emilyy
17:03
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
emilyy
17:03
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 28 2017

15:53
emilyy
15:51

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

April 20 2018

emilyy
20:44
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
emilyy
20:44
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaolakocie olakocie
emilyy
20:42
2014 9de5 500
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viadaises daises
emilyy
20:42
0464 0222
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
emilyy
20:42
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty

August 01 2017

emilyy
17:03
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
emilyy
17:03
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 28 2017

15:53

April 20 2018

emilyy
20:42
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty

August 01 2017

emilyy
17:03
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
emilyy
17:03
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl