Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2019

emilyy
22:56
5714 c438
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viadaises daises
emilyy
22:56
5032 e0b4
emilyy
22:55
5179 2382 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszalony-virus szalony-virus
emilyy
22:53
7019 dd67 500
Reposted fromikhakima ikhakima viamononok mononok
emilyy
22:43
7885 ddff 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadaises daises
emilyy
22:43
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viadaises daises
emilyy
22:42

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing viadaises daises
emilyy
22:41

April 20 2018

emilyy
20:44
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
emilyy
20:44
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaolakocie olakocie
emilyy
20:42
2014 9de5 500
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viadaises daises
emilyy
20:42
0464 0222
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
emilyy
20:42
A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty

August 01 2017

emilyy
17:03
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
emilyy
17:03
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 28 2017

15:53
emilyy
15:51

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

April 13 2017

emilyy
18:39
Odwaga to nie brak strachu, lecz świadomość, że coś jest ważniejsze niż strach. Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
Reposted frommemoria memoria viapijanapowietrzem pijanapowietrzem

March 07 2017

emilyy
22:04
3397 12ce
emilyy
22:02
8233 1ade
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk viamadda madda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...